ARCHITEKTURA

SZYTA NA MIARĘ

ARCHITECTURE

TAILORED TO INDIVIDUAL NEEDS

Jesteśmy pracownią projektową, specjalizującą się w architekturze dedykowanej, szytej na miarę każdego klienta. To nie jest pusty slogan. Inspiruje nas idea „bespoke”, którą staramy się przełożyć twórczo na naszą architekturę. To zaczerpnięta z tradycyjnego krawiectwa, ciągle wypracowywana przez nas filozofia tworzenia unikalnego projektu od podstaw, dla określonego, indywidualnego użytkownika. Nie oznacza ona rozpasania czystej formy, a raczej poruszanie się w określonych ramach, wyznaczonych przez proporcje, kontekst, wrażliwość na człowieka i środowisko naturalne. To również tradycyjne, energooszczędne materiały, dbałość o detal, nieustanne poszukiwanie harmonii między funkcją a formą. Nasze projekty szanują otoczenie, nie są nachalne, cechuje je raczej poczucie dopasowania niż krzykliwa nonszalancja. Tak skrojona architektura dyskretnie wyróżnia naszych klientów - jest jak dobrze skrojony garnitur.

 

We are a design studio specializing in architecture dedicated and tailored to each customer. This is not an empty slogan. We are inspired by the ‘bespoke’ idea, which we try to translate creatively  into our architecture. It is an imported from traditional tailoring, constantly developed philosophy of creating a unique design from the base for a specific, individual user. It does not mean debauchery of a pure form, but rather moving within a certain, designated by the proportions, context and sensitivity for human beings and the environment. It also means traditional, energy-saving materials, attention to detail, constant search for harmony between function and form. Our projects respect the environment, are not intrusive, they are characterized by a sense of being suited than flashy nonchalance. Architecture tailored in such a way discreetly distinguishes our customers - is like a well-tailored suit.