Tworzymy w oparciu o „design thinking” – metodę charakteryzującą się tym, że we wspólnym definiowaniu potrzeb, generowaniu pomysłów, czy opracowaniu poszczególnych wariantów koncepcji, uczestniczy nasz klient. Narzędzie to pozwala nam nie tylko na lepsze wsłuchanie się w potrzeby indywidualnego zleceniodawcy, ale daje mu także nieporównywalne poczucie satysfakcji, z faktu stawania się współautorem projektu. Zgromadzone doświadczenie pozwala nam na przeprowadzenie inwestycji od etapu doradztwa przy zakupie działki, po przez fazę wypracowania koncepcji, sporządzenie projektu wykonawczego, na nadzorze autorskim kończąc. Projektowaliśmy dla klientów indywidualnych, biznesowych i instytucji publicznych. Wierzymy, że każdy z naszych projektów stanowił wartość dodaną, której prawdziwym źródłem była nasza praca.

 

Magda Koziej – projektantka wnętrz, zajmuje się także wzornictwem, sztuką użytkową, a zakres jej prac obejmuje szeroko rozumiany design. Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Architektury Wnętrz w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Doświadczenie w projektowaniu wnętrz użyteczności publicznej zdobywała w renomowanych łódzkich pracowniach. Od 2022 r. jest członkiem SAW - Stowarzyszenie Architektów Wnętrz. Jest jedną z założycielek WUNDERTEAM – multidyscyplinarnego duetu projektowego, który łączy architekturę, sztukę oraz współczesny design. Magda w swoim portfolio ma projekty wnętrz zrealizowanych w Muzeum Sztuki w Łodzi MS1, kawiarnię i księgarnię w Muzeum Sztuki w Łodzi MS2, przebudowę i nową aranżację kordegardy w łódzkim Muzeum Pałac Herbsta. Ważnym polem działania są także aranżację wystaw w muzeach i galeriach oraz przestrzenie użyczetczności publicznej. Cechą charakterystyczną projektów Magdy Koziej jest spójność, komplementarność, ustawność i ergonomia przestrzeni. 

 

Michał Koziej – architekt, projektant i założyciel pracowni KOZIEJ ARCHITEKCI. Jest absolwentem Architektury i Urbanistyki na Politechnice Łódzkiej, jego dyplomowy projekt był nominowany do konkursu o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2006 r., a od 2013 r. jest członkiem Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie architektury. Jest certyfikowanym projektantem domów pasywnych – standardu opracowanego przez wiodącą na świecie instytucję zajmującą się rozwojem i propagowaniem budownictwa pasywnego Passivhaus Institut Darmstadt (budownictwo pasywne i energooszczędne, wyróżnia się stosowaniem rozwiązań, mających na celu optymalizację użycia energii w procesie eksploatacji budynku). Od 2015 roku członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego. W projektowaniu interesuje go przede wszystkim użytkownik. Wyróżnikiem jego prac jest harmonijne zespolenie funkcjonalności, aktualnych trendów oraz aspektów ekologicznych. W projektowanych budynkach nowoczesne technologie stara się łączyć z materiałami naturalnymi oraz pasywnymi metodami regulacji klimatu.

 

 Certified European Passive House Designer

 

 

We create on the basis of "design thinking" - a method characterized by our client’s participation in the definition of needs, generation of ideas or development of individual alternatives of the concept. This tool allows us not only to listen to the needs of the individual client much better, but also gives him an incomparable sense of satisfaction, from the fact of becoming the co-author of the project. The experience gathered in this way allows us to carry out investments from the consultancy stage when purchasing a plot of land, through the concept development stage, preparation of the detailed design and the author's project supervision to finish with. We have designed projects for individual, business and public institutions. We believe that each of our projects has provided added value, the real source of which is our work.

 

 

Magda Koziej – an interior designer, also dealing with applied art. The scope of her work includes design understood in a broad sense. She graduated with honors from the Faculty of Interior Design at the Higher School of Art and Design in Łódź. She gained experience in designing public interiors in renowned studios in Łódź. She is one of the founders of WUNDERTEAM - a multidisciplinary design duo that combines architecture, art and contemporary design. WUNDETEAM’s portfolio includes interior designs made at the MS1 Museum of Art in Łódź, a café and a bookshop at the MS2 Museum of Art in Łódź, reconstruction and a new arrangement of a guardhouse in the Museum of Herbst Palace in Łódź. An important field of WUNDRTEAM’s activity is also the arrangement of exhibitions in museums and art galleries. A characteristic feature of the projects by Magda is the cohesion, complementarity, functionality and ergonomics of space.

 

Michał Koziej -  an architect, designer and a founder of the KOZIEJ ARCHITEKCI studio. He is a graduate of Architecture and Urban Planning at the Technical University of Lodz, his diploma project was nominated for the competition for the annual SARP Award of Zbyszek Zawistowski. He has been gaining professional experience since 2006, and since 2013 has been a member of the National Chamber of Polish Architects. Michał has building qualifications to design without limitations in the field of architecture. He is a certified passive house designer - a standard developed by a world-leading institution involved in the development and promotion of passive housing Passivhaus Institut Darmstadt (passive and energy-efficient construction, distinguished by the use of solutions to optimize the use of energy in the operation of the building). Since 2015, a member of the National Natural Building Association. While designing, he is primarily interested in the user. The distinguishing feature of his works is the harmonious combination of functionality, current trends and ecological aspects. In the buildings designed, he tries to combine modern technologies with natural materials and passive methods of climate regulation.