INFO O PROJEKCIE

DOM Z CENTRUM JOGI

Dom prywatny, połączony z salą do jogi.

Powierzchnia użytkowa 268 m2.

 

”Dom z centrum jogi” to koncepcja dopasowana do klienta, którego celem było takie połączenie życia prywatnego z zawodowym, aby obie sfery nie kolidowały ze sobą, lecz harmonijnie się uzupełniały. Parter obiektu przeznaczony został na wygodną przestrzeń mieszkalną, natomiast piętro zaadoptowano na salę do zajęć jogi. Budynek zaprojektowano w technologii „strawbale” ze ścianami wypełnionymi słomą i zewnętrznym wapiennym tynkiem.

Dom z centrum do jogi to obiekt dwukondygnacyjny o konstrukcji drewnianej. Budynek charakteryzują dwie zróżnicowane wielkością bryły o dwuspadowych dachach. Główne funkcję obiektu mieści większa bryła, gdzie zlokalizowano część mieszkalną (parter) oraz szkołę jogi (piętro). Charakterystyczne okna między kondygnacjami zostały tu połączone drewnianymi ramami, które spajają dach, ściany piętra oraz ściany parteru. Układ pomieszczeń zaprojektowano w oparciu o strony świata – pomieszczenia użytkowe znajdują się od południa, natomiast kuchnia, schody oraz pomieszczenia pomocnicze zlokalizowano od strony północnej.

Mniejsza bryła obiektu została zaadoptowana na garaż oraz niewielką pracownię.

W projekcie wyraźnie rozdzielono przestrzeń ogólnodostępną od prywatnej – zarówno w samym budynku, jak i na okalającej go działce. Dzięki przesunięciu brył względem siebie, wygospodarowano dodatkową przestrzeń, która została przeznaczona na prywatny taras.

 

Cechy zrównoważonego budownictwa wykorzystane w projekcie: orientacja obiektu oraz rozmieszczenie pomieszczeń, wysoka izolacyjność termiczna przegród zewnętrznych a także odnawialne materiały budowlane o niskim śladzie węglowym, dostępne na rynku lokalnym.

 

Autor:

Michał Koziej

 

Projekt:

2014

INFO ABOUT PROJECT

HOUSE WITH YOGA CENTRE
A private house, connected with a yoga room.

The usable area of 268 m2.


"A home with the yoga center" is a concept tailored to a client, whose purpose was to combine the private and professional life, so that both spheres do not collide with each other, but complement each other in harmony. The ground floor of the building was designed for a comfortable living space, while the upper floor was adapted to yoga classes. The building was designed in the "strawbale" technology with walls filled with straw and external limestone plaster.
A house with a yoga center is a two-storey building with wooden construction. The building is characterized by two differing in size bodies and gable roofs. The main function of the building is fulfilled by a larger body, where the residential part (ground floor) and yoga school (upper floor) are located. The characteristic windows between the floors are combined with wooden frames that connect the roof, the walls of the upper and the ground floor. The layout of the rooms was based on the world sides - utility rooms are located on the south, while the kitchen, stairs and supplementary rooms are located on the north side.
The smaller body of the building was adapted to the garage and a small workshop.
The project clearly separates the public space from the private one - both in the building itself and on the plot surrounding it. Thanks to shifting the blocks in relation to each other, additional space intended for a private terrace was created.


Features of sustainable construction used in the project:  the house orientation and location of the rooms, high thermal insulation of external partitions as well as renewable construction materials with low carbon footprint, available on the local market.

Author:
Michał Koziej


Design:
2014

PRACE / WORKS