INFO O PROJEKCIE

DOM NATURALNY

Dom prywatny pod Warszawą. Powierzchnia użytkowa 245 m2

 

„Dom naturalny” to nasza odpowiedź na zapotrzebowanie indywidualnego klienta, ceniącego komfort, a jednocześnie cechującego się świadomością ekologiczną. Głównym wyróżnikiem obiektu jest czterospadowy dach o głębokich okapach, tworzących wokół domu swoisty krużganek, pełniący m.in. funkcję komunikacyjną. Do głównej bryły przylega wiata samochodowa.

Obiekt zaplanowano na planie kwadratu. Czterospadowy, pokryty wiórem osikowym dach, pełni funkcję przede wszystkim ochronną, zabezpieczając elewacje przed zawilgoceniem. Zadaszenie płynnie przechodzi w ściany osłonowe oraz umiejscowione na linii okapu ażurowe okiennice, pozwalające na regulację nasłonecznienia oraz ograniczenie wglądu do pomieszczeń o zwiększonym poziomie prywatności (łazienka, sypialnia).

Projekt zakłada użycie materiałów naturalnych - drewna, gliny oraz wapna. Ściany zewnętrzne zaprojektowano w technologii "strawbale". Wewnątrz zaplanowano wykończenie w postaci tynków glinianych z ogrzewaniem ściennym, drewniane podłogi oraz gliniane posadzki.

Układ funkcjonalny budynku charakteryzuje się centralnym umieszczeniem kuchni wraz z jadalnią, doświetlaną przez światło słoneczne, padające przez zaprojektowane w tym celu okno w szczycie dachu. Pomieszczenie kuchenno-jadalne płynnie łączy się z salonem, który stanowi serce całego domu. Jego okna wychodzą na zachód, a wnętrze przedzielono wolnostojącym kominkiem. Łazienki, pomieszczenia techniczne oraz wiatę samochodową umieszczono po północnej stronie obiektu. Wewnątrz znajduje się antresola, która poszerza funkcje rekreacyjne domu.

 

W procesie projektowania „Domu naturalnego” zastosowano zasady zrównoważonego budownictwa. Cechuje się on korzystnym energetycznie rozmieszczeniem pomieszczeń; wysoką izolacyjnością termiczną przegród zewnętrznych; dużą pojemnością cieplną ścian i posadzek wewnętrznych, kumulujących energię słoneczną oraz regulującą wilgotność wnętrz; regulacją nasłonecznienia pomieszczeń; zastosowaniem w konstrukcji elementów prefabrykowanych; posadowieniem na płycie fundamentowej zapewniającym ciągłość izolacji termicznej. Podczas budowy zastosowano materiały odnawialne, o niskim śladzie węglowym i dostępne lokalnie.

 

Autor:

Michał Koziej

 

Projekt:

2015

 

Wizualizacje:

Paweł Krymarys

www.zvavo.pl


INFO ABOUT PROJECT

NATURAL HOUSE

Private house near Warsaw. The usable area of 245 sq. metre

"Natural house" is our response to the needs of individual customers, who appreciate comfort and, at the same time, are characterized by environmental awareness. The main feature of the building is a hipped roof with deep eaves forming a kind of cloister around the house, performing, among others, communication function. A carport is connected with the house’s main body.

The object is designed on a square plan. Hipped, covered with aspen chips roof has a primarily protective function, preventing facades from moisture. Roofing naturally turns into the curtain wall and openwork shutters placed at the eave line, allowing to adjust sunlight and limit access to the rooms with a higher level of privacy (bathroom, bedroom).

The project involves the use of natural materials – wood, clay and lime. The outer walls are designed according to "strawbale" technology. Clay plaster with wall heating, as well as, wooden and clay floors were chosen to finish the rooms inside.

Functional layout of the building is characterised by a central location of the kitchen with dining room, lit by sunlight shining through the window in the top of the roof, designed for this purpose. The kitchen with dining room smoothly blends with the living room, which is the heart of the whole house. It faces west, and the interior was divided by freestanding fireplace. Bathrooms, technical rooms and the carport were placed on the north side of the object. Inside there is a mezzanine, which extends the recreational functions of the house.

 

In the design process of "Natural house", the sustainable features were used. It is characterised by energy favorable rooms distribution; high thermal insulation of the building envelope; a large thermal capacity of walls and floors inside, accumulating solar energy and controlling moisture; adjustable rooms’ insolation; application of prefabricated elements in the construction; construction on the base plate ensuring the continuity of the thermal insulation. During the construction, renewable materials having low carbon footprint and available locally were used.

 

 

 

 

 

Author:

Michał Koziej

 

Design:

2015

 

Visualizations:

Paweł Krymarys

www.zvavo.pl


 

 

PRACE / WORKS