INFO O PROJEKCIE

STEFA RELAKSU ŁÓDŹ DESIGN FESTIWAL 2016

 

Strefa ILVA to wynik inspiracji włókienniczym dziedzictwem Łodzi, tymczasową architekturą parkletów, oraz zastosowanie koloru. Głównym celem było zaprojektowanie przyjaznej przestrzeni oczekiwania i spotkań, chroniącej przed kaprysami październikowej pogody.

Strefa znajduje się przy wejściu na teren festiwalowy w miejscu widocznym przez bramę wjazdową z ulicy Tymienieckiego. Podstawowym założeniem było dla nas domknięcie placyku przed kasami i głównym biurem festiwalowym oraz kontenerami wystawowymi i wejściem.

Zaproponowaliśmy częściowo zadaszona trójstopniową trybunę, z miejscem na rośliny i ukryte w stopniach szuflady, miedzy podporami znajdują się materiałowe huśtawki. Zastosowanie tkaniny jest odniesieniem do tegorocznego hasła festiwalu - TOŻSAMOŚĆ. Budynek w którym odbywają się wystawy jest dawnym magazynem bawełny przy największych zakładach włókienniczych w Łodzi. Ze względu na wyraziste cechy identyfikujące to miejsce postanowiliśmy czerpać bezpośrednio z jego tożsamości. Pełna ściana wraz siedziskami  wychodzi spod zadaszenia w stronę bramy wejściowej i naprowadza na wejście do biura z kasami. W strefę wpleciono elementy prezentujące materiały sponsora w postaci czerwonych nadstawek oraz wertykalnych "żyletek". Osobnym elementem jest czerwona ławka uzupełniająca i podkreślająca kierunki bryły pawilonu. Drewniana konstrukcja oraz tkanina otrzymały kolorystykę spójna z identyfikacja wizualna tegorocznej edycji festiwalu: czerń i czerwień połączoną z naturalnym rysunkiem drewna.

Festiwal odbywa się w tym roku po raz dziesiąty, z okazji okrągłej rocznicy, wprowadzono przypominający o tym akcent, w siedziskach ukryte są szuflady których wnętrza pomalowane są w kolory poprzednich edycji.

 

Autor:

Michał Koziej

Magdalena Koziej

 

Projekt:

2016

INFO ABOUT PROJECT

RELAXATION ZONE LODZ DESIGN FESTIVAL 2016

The ILVA zone is the result of the textile heritage of Lodz, the temporary architecture of parklets, and the use of color. The main goal was to design a friendly waiting and meetings space, which would be protecting against the whims of October weather.

The zone is located at the entrance to the festival area in a place visible through the entrance gate from Tymienieckiego Street. The basic assumption for us was to close properly the square in front of the ticket offices and the main festival office as well as exhibition containers and the entrance.


We have proposed a partly covered three-stage grandstand, with space for plants and drawers hidden in the stairs. Also, there are cloth swings between the supports. The use of fabric is a reference to this year's festival slogan - IDENTITY. The building in which the exhibitions take place is a former cotton warehouse of the largest textile factories in Łódź. Due to the distinctive features that identify this place, we decided to draw directly from its identity. The full wall with the seats comes out from under the canopy towards the entrance gate and directs to the office entrance with box office. Elements presenting the sponsor's materials in the form of red extensions and vertical ‘razor blades’ are woven into the zone. A separate element is a red complementary bench that emphasizes the shape of the pavilion. The wooden structure and fabric have received a color consistent with the visual identification of this year's edition of the festival: black and red combined with a natural wood pattern.

This year the festival is held for the tenth time. On the occasion of a round anniversary, a reminder reminiscent of this fact has been introduced. In the seats there are hidden drawers with interiors painted in the colors of the previous editions.

Author:
Michał Koziej
Magdalena Koziej

Design:
2016

 

PRACE / WORKS